Wonen en dagbesteding
met zorg

Logo Zorgcentrum

Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Zorgcentrum De PrinsHoeve B.V. gevestigd in Musselkanaal en Valthermond, geregistreerd bij de KvK onder
nummer 58267476, en is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verklaring. Heeft u vragen en/of opmerkingen
kunt u ons bereiken op info@deprinshoeve.nl of bij de locatiehoofd van betreffende locatie.

Reikwijdte

Deze privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gehanteerd door alle betrokkenen binnen
Zorgcentrum De PrinsHoeve De verklaring heeft betrekking op de persoonsregistraties van zorgvragers.


Persoonsgegevens


Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een Identificeerbare natuurlijke persoon.
Hierbij valt te denken aan naam, geslacht, geboortedatum en adresgegevens. Daarnaast verwerken wij van u ook bijzondere
gegevens te denken aan: Gezondheid, medische informatie en Burgerservicenummer.


Doel verwerking van persoonsgegevens


Zorgcentrum De PrinsHoeve verwerkt zowel persoonsgegevens als bijzondere persoonsgegevens om:
- Het vastleggen en beschikbaar hebben van gegevens, ten behoeve van een doelmatig beleid, beheer en uitvoering van de bedrijfsactiviteiten;
-Voor een permanente kwaliteitscontrole.
- Het evalueren en onderzoeken van de dienstverlening
- Taken voortvloeiend uit overeenkomsten na te leven.


Grondslag van de verwerking


Zorgcentrum De PrinsHoeve moet het gebruik van u persoonsgegevens kunnen baseren op een van de ondergenoemde grondslagen.
-Toestemming:
De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke
doeleinden.
- Overeenkomst:
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de
betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
- Wettelijke verplichting:
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Uitwisseling van gegevens


De uitvoering van de overeenkomst en andere met zorgvragers vastgelegde brengt met zich mee dat Zorgcentrum De PrinsHoeve zowel
persoonsgegevens als bijzondere persoonsgegevens van u zal verwerken. Dit gebeurt op basis van een van bovengenoemde grondslag.
Uw persoonsgegevens worden met verschillende derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om
te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of om kwaliteitscontrole door een certificerende instelling mogelijk te maken.
Met organisaties die u gegevens verwerken en/of toegang krijgen in uw gegevens, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Verantwoordelijkheid


Zorgcentrum De PrinsHoeve is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor uw
persoonsgegevens. U mag ervan uit gaan dat Zorgcentrum De PrinsHoeve de bescherming van uw persoonsgegevens serieus
neemt en passende maatregelen treft om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Medewerkers die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot een bepaald deel van uw persoonsgegevens hebben alleen een

Bewaartermijn persoonsgegevens


Zorgcentrum De PrinsHoeve bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
gegevensverwerking. De termijnen van bewaren van de verschillende gegevens zijn opgenomen in ons verwerkingsregister.


Uw privacy rechten


- Inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht uw geregistreerde gegevens ter alle tijden in te zien en u kunt deze ook
op verzoek corrigeren en verwijderen. Bij verzoek om verwijdering van persoonsgegevens kan Zorgcentrum De PrinsHoeve haar
dienstverlening vermoedelijk niet meer uitvoeren.

- Termijn van verzoek aanpassen of verwijderen
Aan het verzoek van aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, zal door Zorgcentrum De PrinsHoeve zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, gehoor geven.
- Aanvraag van verzoek op aanpassing of verwijderen
Een verzoek tot aanpassing en/of verwijdering dient schriftelijk ingediend te worden conform format formulieren bij Zorgcentrum De PrinsHoeve,
u kunt u verzoeken sturen naar info@deprinshoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf te identificiren.


Klachten


Indien u van mening bent dat deze privacyverklaring niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u zich wenden tot de directie. De directie zal
in goed overleg trachten de klacht op te lossen. Mocht u er echter niet uit komen kunt u gebruik maken van de klachtenregeling te vinden op
onze website. Zorgcentrum De PrinsHoeve wil u er daarnaast op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Zorgcentrum De PrinsHoeve maakt op haar websites geen gebruik van cookies zodoende slaan wij geen gegevens van u op, doch te benoemen indien u gebruik maakt van het contactformulier, worden alleen de gegevens welken u zelf invult indien van belang opgeslagen.

Wijzigingen

Zorgcentrum De PrinsHoeve kan wijzigingen doorvoeren in deze verklaring. De wijzigingen worden bekend gemaakt via de website en aan haar zorgvragers middels briefing.

Overige Privacyverklaringen

Zorgcentrum De PrinsHoeve B.V. kent nog meerdere privacy verklaringen welken betrekkening hebben tot een bepaalde categorie te denken aan (werknemers, leerlingen etc.) Dezen zijn voor betreffende ter alle tijden inzichtelijk gemaakt